Download de BOTs para Tibia 10.53

Tibia Neutral BOT 10.53
Tibia RedBot 10.53
X
Tibia iBot 10.53
NeoMC 10.53
Tibia Auto 10.53 & Python 2.4
X
Tibia Client 10.53
BlackD Safe Cheats 10.53
Blackd Proxy 10.53
Blackd MC 10.53
Blackd Light 10.53
Safer Tibian 10.53
Tibia Magebot 10.53
Tibia Map Viewer 10.53
Mapas para Flash Client 10.53
Mapas para Client 10.53
Tira Screenshot 10.53

Download - MageBot - para Tibia 10.53

Tibia Magebot 10.53

Download - Tibia Map Viewer - para Tibia 10.53

Tibia Map Viewer

Download - Tira Screenshot - para Tibia 10.53

Tira Screenshot

Download - Mapas para Flash Client - para Tibia 10.53

Mapas para Flash Client

Download - Mapas para Client - para Tibia 10.53

Mapas para Client stand-alone

Download - NeoMC - para Tibia 10.53

NeoMC.rar